Het merendeel van de werknemers, maar hoogstwaarschijnlijk ook werkgevers zullen er zelden of nooit bij stilstaan, laat staan er van hebben gehoord….

Radon is een radioactief edelgas dat door natuurlijk radioactief verval continu gevormd wordt in de bodem en in bouwproducten. Door dit natuurlijke proces komt radon voortdurend vrij in onze leef- en werkomgeving.

Radon kan door radioactief verval veranderen in een niet-gasvormige radioactieve stof. Deze stof kan zich hechten aan zwevende stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes blijven na inademing achter in de longen en geven daar ioniserende straling af. Die straling kan bijdragen aan het ontstaan van longkanker. Daarnaast is erkend dat roken in combinatie met blootstelling aan hoge niveaus van radon een groter individueel risico op longkanker oplevert dan deze factoren los van elkaar.

In het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is daarom een bepaling opgenomen die als doel heeft werknemers te beschermen tegen bestaande blootstellingsituaties. Hiermee worden onder andere situaties bedoeld die worden veroorzaakt door blootstelling aan radon. Wanneer er over een vastgesteld referentieniveau heen wordt gegaan, moet de blootstelling door radon worden opgeteld bij de geplande blootstelling tijdens het werk. In het Bbs is het referentieniveau voor radon op de werkplek, net als voor woningen, op 100 Bq/m3 gesteld. Hierbij kunnen hogere waarden tot 300 Bq/m3 worden vastgesteld, als de specifieke omstandigheden dit rechtvaardigen.

Artikel 7.38. (radon op het werk)

 • 1 Het referentieniveau voor het jaargemiddelde van radonconcentratie in de lucht op werkplekken bedraagt 100 becquerel/m3.

 • 2 De werkgever zorgt ervoor dat metingen voor het bepalen van de radonconcentratie worden uitgevoerd:

  • a. op werkplekken die zich bevinden op de benedenverdieping of in de kelder in gebieden genoemd in het nationaal actieprogramma radon, bedoeld in artikel 6.20; en

  • b. op specifieke soorten werkplekken als bedoeld in het nationaal actieprogramma radon, bedoeld in artikel 6.20.

 • 3 Indien de radonconcentratie op de werkplekken, bedoeld in het tweede lid, het referentieniveau, bedoeld in het eerste lid of in het achtste lid indien daaraan uitvoering is gegeven, overschrijdt, neemt de werkgever maatregelen om te zorgen dat de radonconcentratie wordt teruggebracht tot onder dit referentieniveau.

 • 4 Indien de radonconcentratie op werkplekken ondanks de maatregelen, bedoeld in het derde lid, het referentieniveau, bedoeld in het eerste lid of in het achtste lid indien daaraan uitvoering is gegeven, blijft overschrijden, is de werkgever verplicht tot kennisgeving hiervan aan de Autoriteit.

 • 5 Op de werkplekken, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid, is dit hoofdstuk, met uitzondering van dit artikel, niet van toepassing, met dien verstande dat voor de werkplekken, bedoeld in het vierde lid, bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een of meer artikelen van dit hoofdstuk van toepassing kunnen worden verklaard.

 • 6 De werkgever zorgt ervoor dat voor de werkplekken waarbij het referentieniveau genoemd in het eerste lid, blijvend wordt overschreden:

  • a. de blootstelling van de werknemers aan radon wordt vastgesteld en met passende frequentie wordt gemonitord en de gegevens geregistreerd;

  • b. maatregelen worden genomen om de blootstelling van de werknemers aan radon tot een minimum te beperken; en

  • c. op daarvoor geschikte plaatsen doelmatige en duidelijke waarschuwingsborden of waarschuwingstekens en opschriften worden aangebracht.

 • 7 De werkgever bewaart de geregistreerde gegevens in ieder geval totdat de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt of zou hebben bereikt, maar ten minste dertig jaar nadat deze persoon de handelingen heeft beëindigd.

 • 8 Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan in afwijking van het eerste lid voor bij die regeling aangewezen werkplekken als bedoeld in het vierde lid, een referentieniveau worden vastgesteld van ten hoogste 300 becquerel/m3 als jaargemiddelde van de radonconcentratie in de lucht, en kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het tweede, derde, vierde en zesde lid.

Bezoek voor heel veel extra informatie en verplichtingen vanuit de EU, de RIVM website via deze link.

  Ontdek meer van Arbostart.nl

  Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

  Lees verder