Is PUR-schuim toch een ongezond wondermiddel voor bewoners en isolatiemedewerkers?

UIT: Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid
Aan: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nr. 2020/24, Den Haag, 1 december 2020

Van de gezondheidseffecten door blootstelling aan componenten van PUR-schuim is bekend dat isocyanaten astma, andere longaandoeningen, eczeem en netelroos kunnen veroorzaken. Het aantal beroepsziektemeldingen dat verband houdt met PUR-schuim is laag: tussen 2002 en 2019 ging het om 3 meldingen. Dit aantal is aanzienlijk lager dan op basis van de internationale literatuur te verwachten zou zijn. De commissie verwacht dat sprake is van onderrapportage en dat de cijfers onvolledig zijn.

Wel is er een flink aantal meldingen van gezondheidsklachten bij bewoners. Bij de GGD
werden tussen 2011 en 2019 69 meldingen geregistreerd. Het is de bedoeling dat alle meldingen (via de patiënt zelf of de huisarts) doorgegeven worden aan de GGD. Die onderzoekt vervolgens of er een mogelijke relatie is met PUR-schuim en adviseert over de aanpak. In de praktijk krijgt de GGD niet alle klachten door. Een door PUR-slachtoffers zelf in het leven geroepen meldpunt heeft tussen 2012 en 2019 322 meldingen geregistreerd van uiteenlopende klachten. Er is geen goed overzicht van alle meldingen.
Zie ook op de website van de Gezondheidsraad.

Historisch verslag:

2011
Vanaf 2011 zijn er in Nederland meldingen van gezondheidsklachten bij mensen waarvan de woningen (meestal de vloeren) geïsoleerd zijn met gespoten polyurethaan(PUR)-schuim.

Over effecten van gespoten PUR-schuim op de gezondheid van bewoners is weinig bekend. Naar aanleiding van de meldingen is er enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar het vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens of vlak na de isolatie met gespoten PUR-schuim.

Uit deze onderzoeken bleek dat de concentraties van schadelijke stoffen in de woningen laag zijn. Uit voorzorg heeft de minister gevraagd om certificeringsrichtlijnen voor de bouwsector aan te scherpen. Deze richtlijnen worden binnenkort opgenomen in het Bouwbesluit, zodat zij ook gelden voor niet-gecertificeerde bedrijven.

2016
Daarnaast is er sinds 2016 een diagnoseprotocol beschikbaar, waarmee vastgesteld kan worden of de gezondheidsklachten van bewoners verband houden met blootstelling aan isocyanaten, de belangrijkste uitgangsstoffen voor de vorming van gespoten PUR-schuim.

2018
In 2018 publiceerde de Gezondheidsraad een advies over blootstelling van werknemers aan isocyanaten (Isocyanaten zijn sterk irriterende stoffen voor de slijmvliezen van de ogen, maagdarmkanaal en de luchtwegen. Werkenden kunnen overgevoelig worden voor isocyanaten (sensibiliseren) en als gevolg daarvan een allergisch beroepsastma ontwikkelen. Er zijn aanwijzingen dat zowel blootstelling van de luchtwegen als van de huid tot overgevoeligheid kan leiden.) tijdens het werk. Dat advies gaat echter niet in op de blootstelling van bewoners en evenmin op blootstelling aan andere stoffen die bij de isolatie van woningen met gespoten PUR-schuim kunnen vrijkomen.

Naar aanleiding van Kamervragen over de gezondheidsklachten vraagt de minister van BZK de Gezondheidsraad of er gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners van wie de woningen worden geïsoleerd met gespoten PUR-schuim en onder welke omstandigheden zich gezondheidsklachten kunnen voordoen. Op verzoek van de minister betrekt de Gezondheidsraad bewoners en de bouwsector bij de beantwoording van de adviesaanvraag.

2019 – Eindelijk… er is een begin gemaakt…
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over gespoten PUR-schuimisolatie en de gezondheid van bewoners en bij de opstelling van dit advies de bouwsector en bewoners te betrekken. Aan het begin van het proces heeft de Commissie Gespoten PUR-schuim een hoorzitting gehouden om deskundigen en belanghebbenden de gelegenheid te geven hun kennis en ervaringen met de commissie te delen.

2020 – we zijn een jaartje verder…
Inmiddels heeft de commissie haar conceptadvies en twee achtergronddocumenten opgesteld. Zij nodigt deskundigen en belanghebbenden nu uit om hierop te reageren.

In het conceptadvies staat o.a. :

Hoewel de commissie geen concrete aanwijzingen heeft voor gezondheidseffecten door blaasmiddelen bij bewoners na isolatie met gespoten PUR-schuim, vindt zij nader onderzoek naar de risico’s van langdurige blootstelling aan lage concentraties van deze stoffen gewenst.

Verder concludeert de commissie dat centrale registratie van medische diagnostiek ontbreekt. Bekend is dat bij het AMC tot maart 2020 in totaal 22 mensen met klachten het medisch protocol hebben doorlopen.

De klachten waren divers en er zijn geen aandoeningen gediagnosticeerd waarvan vaststaat dat ze verband houden met isocyanaten. De commissie adviseert te zorgen voor centrale registratie van klachten en aandoeningen van bewoners. Op die manier ontstaat ook inzicht in het verloop over de tijd, bijvoorbeeld door inspanningen van de sector.

Maar ook….
Ook adviseert zij het medisch protocol, dat in 2016 is opgesteld, op onderdelen verder uit te werken en een blootstellingsonderzoek of een chemisch onderzoek van PURschuim in de woning hiervan deel te laten uitmaken.

Meer lezen? Ga dan naar de website van de Gezondheidsraad (https://www.gezondheidsraad.nl/zoeken?trefwoord=pur&search-submit=) of download hieronder het conceptadvies inclusief bijlagen en de factsheet ‘ziek door isocyanaten?’ van NCvB (Nederlands Centrum van Beroepsziekten). Of neem een kijkje op de website kennisplatform gespoten purschuim. https://www.gespotenpurschuim.nl/

PUR Factsheet_Ziek-door-IsocyanatenDownload
PUR conceptadvies-Gespoten-PUR-schuimisolatie-en-gezondheidDownload
PUR concept-achtergronddocument+-Overzicht-van-studies-naar-blootstelling-en-studies-naar-gezondheidsklachten-na-woningisolatie-met-gespoten-PUR-schuimDownload
PUR concept-achtergronddocument-Gevaaraanduidingen-en-blootstellingslimieten-voor-grondstoffen-van-gespoten-PUR-schuimDownload

Gratis Downloadlink zip-file ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

PUR-schuim en gezondheid ( Zip)


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder