rooster

Roostervloeren, bordessen en trappen dienen met zekere regelmaat te worden geïnspecteerd. Een vaste interval is wettelijk gezien niet verplicht, echter is het verstandig om een dergelijke inspectie 1 x per jaar uit te voeren. Zie bijlage voor inspectielijst en hieronder wetgeving aangaande roostervloeren, bordessen en trappen.(onderaan deze tekst)

Arbeidsomstandighedenbesluit : Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk3_Afdeling3

1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

3. Hekwerken en leuningen worden als doelmatig aangemerkt indien zij tenminste tot 1 meter boven het werkvlak beveiliging bieden tegen vallen, dan wel voldoen aan het voor vloerafscheiding bepaalde bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. – https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2015-11-24

4. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin het gebruik van ladders en trappen is toegestaan als bedoeld in artikel 7.23, tweede lid.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk7_Afdeling4_Paragraaf2b_Artikel7.23

5. Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn ter voorkoming van het gevaar voldoende sterke en voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische middelen toegepast, die ten minste een zelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde arbeid geven. Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming.

Download hieronder de inspectielijst (docx)

Gratis Downloadlink inspectielijst( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Inspectielijst roostervloeren, bordessen en trappen


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder