Arbeidsinspectie : Onderzoek Thuiswerken en aanbevelingen

Een ruime meerderheid van de onderzochte werkgevers wil blijvend structureel thuiswerk behouden. Werkgevers en werknemers ervaren veel voordelen van thuiswerken. Werknemers waarderen vooral de flexibiliteit, de focus, minder afleiding en het hebben van minder reistijd. Thuiswerkers ervaren geen hoge werkdruk, maken niet meer overuren dan gemiddeld, ervaren nauwelijks gevoelens van Lees meer…

Nederlandse Arbeidsinspectie Kamerbrief invoering GAO per 01012023

Datum 22 december 2022 Betreft Invoering werkwijze (G)edifferentieerde (A)anpak (O)ngevalsonderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie Pagina 1 van 5 Het aantal arbeidsongevallen is al jaren hoog. Vanaf 2018 is door de Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectie) onderzocht of een andere wijze van onderzoek naar arbeidsongevallen meer leereffect bij werkgevers zou kunnen opleveren. Dit met Lees meer…

Jaarplan 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022 Dit Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022. Hoewel de pandemie ook in 2022 nog niet voorbij zal zijn, verwacht de Inspectie in 2022 volledig terug te keren naar de reguliere prioritering. De Lees meer…

Uitgelegd – en 6 tips – Hoe verminder je het risico op infecties met goede ventilatie! (met gratis ventilatierichtlijn download)

INFECTIEVERSPREIDING verminderen door ruim voldoende luchtstroom/ ventilatie, afstand houden en goede reinigingsroutines. Het kan het risico op infectie door lucht in onze werkplekken verminderen. Het maakt uit of je vijf minuten of drie uur samen met meerdere personen een ruimte deelt. Velen hebben banen die fysieke aanwezigheid vereisen tijdens de pandemie Lees meer…

UITGELEGD : Stappenplan vervangingsplicht CM stoffen door Arbeidsinspectie Nederland

Artikel 4.17 van het arbobesluit stelt dat kankerverwekkende en mutagene stoffen vervangen moeten worden “voor zover dit technisch uitvoerbaar is”. In zijn algemeenheid – uitzonderingen daargelaten – zal het voor de inspectie SZW lastig zijn om te beoordelen of vervanging in een specifiek geval ‘technisch uitvoerbaar’ is. Het betreffende bedrijf Lees meer…

Arbeidsinspectie Rapportage 2016-2020 : ruim 100.000 NL werknemers werken met gevaarlijke stoffen.

Er zijn in Nederland ruim 100.000 bedrijven waar ten minste 1 werknemer werkt met of blootstaat aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer 400 van deze bedrijven beschikken over grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en behoren tot de hoog-risicobedrijven, Brzo-bedrijven. Het houden van toezicht is voor bedrijven een belangrijke motivatie om blijvend aandacht te Lees meer…