SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen .

Deze lijst bevat 3 aparte lijsten:

1 Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen
2 Lijst met mutagene stoffen
3 Lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

1 Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen
Deze lijst geeft onder andere aan welke stoffen en processen in ieder geval bedoeld worden in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (de lijst is niet-limitatief). Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

–door de EU ingedeeld zijn als kankerverwekkend in categorie 1A of 1B en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,
en/of
–door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend in categorie 1A of 1B.

* Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/gevaarlijke-stoffen). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Wilt u de lijst in zijn geheel downloaden? Volg dan deze link!

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder