oira

Online interactieve Risicobeoordeling ( RI&E ) voor kleine bedrijven (OiRA)

OiRA staat voor ‘Online interactive Risk Assessment’ of ‘Online interactieve Risicoanalyse’. OiRA Bouw is een tool voor de bedrijfsleider in de Belgische bouwsector (kan voor Nederland ook erg interessant zijn!) die het welzijn op het werk (veiligheid en gezondheid) wil verbeteren.

Ga hier naar de website.

OiRA WAAROM?
– Omdat aandacht voor het welzijn van de werknemers loont. De tijdelijke ongeschiktheid van één werknemer of het stilvallen van een activiteit op de werf beïnvloedt de productiviteit van het gehele bedrijf aanzienlijk. Kleine bedrijven moeten, in vergelijking met grote, een verlies met minder middelen en minder personeel opvangen. Door samen met de werknemers deze tool door te nemen, wordt een stap gezet naar een veiliger, gezonder en concurrentiëler bedrijf.

OiRA Bouw is uitgewerkt door de bouwsector zelf. Dat betekent ook dat de tool inspeelt op de eigen kenmerken van de sector zoals het werken op werven, werken met onderaannemers en de grote verscheidenheid aan activiteiten en beroepen.

Preventie is uiteraard ook belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers ’s avonds gezond en wel naar huis kunnen gaan, en uiteindelijk nog gezond zijn op het einde van hun loopbaan.

– Het uitvoeren van een risicoanalyse is bovendien een wettelijke verplichting voor de werkgever. Deze tool kan u op weg helpen om hier aan te voldoen. De tool laat u immers toe om eerst een inschatting te maken van de risico’s en daarna een actieplan op te maken om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. In het actieplan kan u ook aangeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taken en binnen welke termijn. Het goed opvolgen van deze acties betekent een wezenlijke bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op het werk.

OiRA VOOR WIE?
– OiRA is bedoeld om de zeer kleine ondernemingen (met minder dan 20 werknemers) te helpen bij het identificeren van risico’s en een actieplan op te maken om deze risico’s te beheersen.

– De werkgever en/of zijn preventieadviseur vult OiRA best zelf in, maar wel samen met een aantal werknemers. Op die manier krijgt u een objectiever beeld.

– Indien er een syndicale delegatie of comité voor preventie en bescherming op het werk is, moet u deze informeren en raadplegen over de conclusies van de analyse en over de voorgestelde preventiemaatregelen. In een onderneming waar noch een comité, noch een syndicale afvaardiging is, moeten de werknemers zelf inspraak hebben in de welzijnsproblematiek.

OiRA HOE?
Het uitvoeren van een risicoanalyse is verplicht. Het is immers noodzakelijk om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te verzekeren. Indien u de OiRA tool op zorgzame en grondige wijze gebruikt, biedt het een goede basis voor het uitvoeren van de risicoanalyse(s). OiRA laat immers toe om een brede analyse uit te voeren. Het zou kunnen dat voor uw specifieke situatie of activiteiten, de OiRA tool voor bepaalde thema’s niet ver genoeg gaat maar dan zal dit blijken door het uitvoeren van de OiRA. Op die manier verkrijgt u inzicht in de specifieke aspecten waarvoor verdere, meer diepgaande analyses, vereist zijn. OiRA vormt een basisstap in het preventiebeleid waarop u verder kan bouwen.

Voor het hele bedrijf en voor afzonderlijke werven

Bij het uitvoeren van de OiRA zal u merken dat sommige vaststellingen gelden voor het hele bedrijf, algemene risico’s, terwijl andere zeer sterk afhangen van de specifieke omstandigheden van een individuele werf. Daarom kan het interessant zijn om voor elke werf een OiRA uit te voeren en daarbij ook rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan van de veiligheidscoördinator. Het is immers mogelijk om de tool in zijn geheel te gebruiken, bv. voor het hele bedrijf, en een of meerdere analyses te doen waarbij u slechts een beperkt aantal modules doorloopt in functie van een werf. U kan zoveel OiRA’s uitvoeren als u wil en elke OiRA een andere naam geven, bv. de naam van de werf. Het voordeel is dat u dan een actieplan op niveau van het bedrijf bekomt en bovendien een plan voor elke werf waarvoor specifieke aandacht vereist is. Op die manier behoudt u een beter overzicht en is het makkelijker om verantwoordelijkheden en timings te bepalen in functie van de werf.

Van analyse tot actie

Het uitvoeren van een risicoanalyse vormt geen doel op zich. Het is een noodzakelijke stap voor het nemen van maatregelen. OiRA laat toe om een jaarlijks actieplan op te stellen. Het maken van zo’n plan is trouwens wettelijk verplicht. Het jaarlijks actieplan is bedoeld om maatregelen voor het bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk te plannen. OiRA Bouw stelt reeds gerichte maatregelen voor maar het is aan u om te bepalen welke maatregelen relevant zijn voor uw organisatie in functie van de vastgestelde knelpunten. OiRA laat bovendien toe om zelf maatregelen toe te voegen en op te nemen in het actieplan. De voorgestelde maatregelen blijven immers vrij algemeen en daarom is het toevoegen van maatregelen die aansluiten bij uw situatie zeker aangewezen. Bij het kiezen van de juiste maatregelen is het wel belangrijk om steeds de preventiehiërarchie voor ogen te houden. Het nemen van maatregelen die het risico aan de bron aanpakken zijn steeds te verkiezen boven persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Hulp nodig?
Met OiRA kan u als bedrijf autonoom een risicoanalyse uitvoeren. Dat wil echter niet zeggen dat u er alleen voor staat. Voor extra advies en expertise kan u steeds terecht bij uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, Constructiv, het Toezicht op het Welzijn op het Werk,

OiRA WANNEER?
– Het instrument hoeft niet meteen volledig te worden ingevuld. U kan met een sessie beginnen, een aantal stappen invullen en vervolgens alles opslaan. De volgende keer kunt u gewoon wwer verder.

– Risicoanalyse is iets dynamisch en dus nooit af. De risicoanalyse moet bijvoorbeeld ook gedaan worden naar aanleiding van ongevallen of incidenten, en telkens wanneer de werksituatie wijzigt, er nieuwe machines, materialen, werknemers, zijn. Ook hier kunt u steeds de bewaarde OiRA-analyse herbekijken en bijsturen.

TER INFO. OiRA Bouw werd ontwikkeld in opdracht van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in nauwe samenwerking met de sociale partners van de bouwsector en met Constructiv. De inhoud is gevalideerd door een groep van deskundigen.

VERTROUWELIJKHEID. OiRA is er enkel om u te helpen! Alle data die worden ingevoerd, worden vertrouwelijk behandeld. Uw informatie wordt op geen enkele manier gedeeld met de overheid of andere partijen.

M/V. De termen “werknemers”, “werknemers”, “werkgevers”, “preventieadviseurs” in dit instrument verwijzen naar personen van beide geslachten.

https://oiraproject.eu/nl/oira-tools?text=&field_country%5B8%5D=8&sort=date&page=1


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder