gevaarlijke stoffen

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in dit geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

* Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

– door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG.

– en/of door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend

Deze lijst is ook te vinden op https://www.rijksoverheid.nl.
De meest recente versie wordt 2 maal per jaar gepubliceerd in de Staatscourant.

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Lijst iSZW januari 2020: gevaarlijke stoffen en processen


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder