Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze volgens de CLP(Classification, Labelling and Packaging) verordening zijn aangemerkt als CMR(Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen) 1a/b:

 • benzyl(diëthylamino) difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat
 • benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen]bis [fenol] (1:1)
 • reactiemassa van 4,4′- [2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyl (diëthylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor- 2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat (1:1)
 • reactiemassa van 4,4′- [2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4′-[2,2,2-trifluor- 1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol (1:1)
 • dimethylpropylfosfonaat
 • reactiemassa van 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butaan en 1-(2,3-epoxypropoxy)- 2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)- 2-hydroxymethylbutaan
 • 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol; bisfenol AF
 • N,N-dimethyl-p-toluïdine
 • 1,4-benzeendiamine, N,N’-gemengde fenyl- en tolylderivaten
 • 4-nitrosomorfoline
 • 4-methylimidazool

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze zijn opgenomen op de REACH(Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) SVHC(Substances of Very High Concern) kandidaatslijst:

 • 2,4,6-tri-tert-butylfenol
 • 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
 • 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfoline-4-yl)fenyl]-1-butanon
 • bumetrizool
 • oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol
 • fenol, methylstyrenaat

2,4,6-tri-tert-butylfenol stond al op de ZZS(Zeer Zorgwekkende Stoffen)-lijst omdat dit op de voormalige Nederlandse Emissierichtlijn voor lucht als een MVP(Stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt) 1 stof was maar deze stof wordt nu ook vanuit een Europese bron als ZZS geïdentificeerd.

2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfoline-4-yl)fenyl]-1-butanon, bumetrizool, oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol, benzyl(diëthylamino) difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat, 1,4-benzenediamine, N,N’-mixed Ph and tolyl derivatives, 4-nitrosomorpholine en 4-methylimidazole stonden op de potentiële ZZS-lijst en zijn verplaatst naar de ZZS-lijst.

Op de kandidaatslijst zijn door ECHA(European Chemicals Agency) bij bestaande groepsvermeldingen enkele aanvullende stoffen genoemd die nog niet op de ZZS-lijst stonden. Deze stoffen zijn nu ook opgenomen op de ZZS-lijst. Dit betreft meerdere stoffen die vallen onder de entry voor geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol maar ook een mineraal van cadmium “monteponiet”. 2-ethylhexaanzuur stond al op de ZZS-lijst en omvat ook de zouten van deze verbinding. Tot nu toe stond alleen 2-ethylhexaanzuur zelf op de ZZS-lijst, nu zijn ook alle zouten van deze verbinding die in onze database staan aan de ZZS-lijst toegevoegd.

Lees meer over ZZS.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder