Als u op uw werkplek wordt blootgesteld aan schadelijke of gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen, zoals stof, stoom, rook of chemicaliën, moet u ademhalingsbescherming gebruiken.

Ademhalingsapparatuur voorkomt dat verontreinigende stoffen in de lucht uw lichaam binnendringen via uw luchtwegen. Sommige verontreinigende stoffen in de lucht kunnen de ogen aantasten of, in hoge concentraties, zelfs door de huid worden geabsorbeerd. In deze gevallen is adembescherming niet voldoende en moet u deze aanvullen met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, beschermende kleding en handschoenen.

Voer altijd een risicoanalyse uit om de schadelijke luchtverontreinigende stoffen op uw werkplek te identificeren, voordat u ademhalingsbescherming en andere beschermingsmiddelen kiest!

Ademhalingsbescherming kan ernstige ziekten voorkomen.

Op de werkplek zijn vele soorten luchtverontreiniging in de vorm van stof, gas en rook aanwezig. Adembescherming kan een goede bescherming bieden tegen deze stoffen, tenzij kan worden voorkomen dat ze op een andere manier ontstaan en verspreid worden. Sommige stoffen, zoals zure nevel of koolmonoxide, kunnen onmiddellijk ernstige gevolgen hebben, terwijl het tientallen jaren duurt voordat gevolgen van asbest zichtbaar worden. Daarom is het belangrijk dat u zich bewust bent van de risico’s van de luchtverontreinigende stoffen die op uw specifieke werkplek aanwezig zijn. Het is niet genoeg om te voelen hoe je je voelt als je wordt blootgesteld aan stof, gas of dampen!

Verminderde zuurstoftoevoer, waardoor uw longen worden beschadigd, ademhalings- en huidallergieën ontstaan of kankerverwekkende stoffen

Blootstelling aan een hoog kooldioxidegehalte vermindert je zuurstoftoevoer en kan je misselijk maken, hoofdpijn geven en slaperig maken. Als de niveaus erg hoog worden, kunt u flauwvallen en zeer hoge niveaus kunnen dodelijk zijn.

Giftige gassen kunnen leiden tot acute vergiftiging, zoals waterstofsulfide, waterstofcyanide en fosgeen, of zeer irriterende gassen en nevels, zoals chloorgas, zure nevels van zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur of nevels van alkalische stoffen zoals loog. In het ergste geval kan dit de dood tot gevolg hebben.

Er zijn stoffen die allergieën kunnen veroorzaken, zoals isocyanaten, acrylaten en epoxy’s die worden aangetroffen in verhardende verf en kleefstoffen. Deze stoffen kunnen zowel ademhalings- als huidallergieën veroorzaken, die zich na een periode van blootstelling na enkele jaren kunnen ontwikkelen tot een allergie op zowel korte als lange termijn.

Blootstelling aan grote hoeveelheden stof kan leiden tot de ontwikkeling van COPD, een longaandoening die het steeds moeilijker maakt om adem te halen. Hoge stofniveaus zijn gebruikelijk op bouwterreinen, maar zelfs lassers die te veel lasrook inademen, kunnen last krijgen van ademhalings- en longproblemen.

Er zijn nog steeds stoffen op de werkplek die kanker kunnen veroorzaken. Asbest is nog steeds aanwezig in veel gebouwen die voor 1990 of eerder zijn gebouwd. Wanneer deze gebouwen worden gesloopt of herbouwd, kan asbest vrijkomen. Asbest kan kanker veroorzaken, die zich meestal tientallen jaren na de blootstelling ontwikkelt.

DEZE VRAGEN MOETEN WORDEN BEANTWOORD ALVORENS DE JUISTE ADEMBESCHERMING TE KIEZEN.

Is het zuurstofgehalte lager dan 19%?
Wanneer het zuurstofgehalte lager is dan 19% of in een omgeving waar het zuurstofgehalte niet wordt gemeten en zuurstoftekort een mogelijkheid is, moet een ademhalingstoestel met perslucht worden gebruikt.

Is er een gebrek aan zuurstof?
De filterapparatuur mag niet worden gebruikt in geval van zuurstoftekort.

Welke stoffen zijn aanwezig in de werkomgeving?
1. Zijn ze gevaarlijk?
2. Wat zijn de hygiënische grenswaarden voor deze stoffen?
3. Komen stoffen voor in gasvormige en/of deeltjesvorm?
4. Wat is de concentratie van de stoffen in het milieu?

Is er ontploffingsgevaar?
Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in een omgeving waar ontploffingsgevaar bestaat, moet explosieveilig materieel (EX) worden gebruikt, overeenkomstig ATEX-Richtlijn 94/9/EG. Geldt voor de keuze van onafhankelijke ademhalingsapparatuur.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder