kolenvergassing

Kolenvergassing is een proces waarbij bruinkool of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast.

Bij incomplete kolenvergassing kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Kolenvergassing is een proces waarbij bruin- of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast tot synthesegas.

Het synthesegas wordt gebruikt voor energieopwekking en voor de productie van bijvoorbeeld kunststoffen, zoals kunstmest.

Mensen die in fabrieken werken waar kolenvergassing plaats vindt, kunnen blootstaan aan allerlei stoffen die als gevolg van incomplete kolenvergassing vrij kunnen komen, zoal koolteer. Koolteer bevat verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen, waarvan sommige – zoals benzo(a) pyreen – kankerverwekkend zijn.

In dit advies wordt de beroepsmatige blootstelling aan de emissie die vrijkomt tijdens kolenvergassing als geheel in ogenschouw genomen. De individuele stoffen die in die emissie kunnen voorkomen worden niet afzonderlijk beoordeeld.

De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad adviseert de emissie die vrijkomt tijdens kolenvergassing te classificeren als kankerverwekkend voor de mens(gevarencategorie 1A).

De subcommissie adviseert ook de emissie die vrijkomt tijdens kolenvergassing voor mutageniteit te classificeren in categorie 2, dat wil zeggen dat er reden tot bezorgdheid voor de mens is, omdat het mogelijk erfelijke mutaties in de geslachtscellen van mensen veroorzaakt.

Download hieronder het volledige advies van de Gezondheidsraad.

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Emissie tijdens kolenvergassing : Advies Gezondheidsraad


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder